Spelinspektionen överklagar Förvaltningsrättens beslut om Zimpler

Hem » Spelinspektionen överklagar Förvaltningsrättens beslut om Zimpler

Stockholm, 14 juni 2024 – Spelinspektionen har valt att överklaga Förvaltningsrätten i Linköpings dom från den 22 maj 2024, som upphävde deras beslut om att förelägga Zimpler AB att upphöra med att erbjuda betaltjänster till olicensierade spelbolag. Spelinspektionen menar att rättens bedömning är felaktig och att frågan är av stor betydelse för rättstillämpningen inom området.

Bakgrund

Spelinspektionen hade tidigare beslutat att Zimpler AB skulle upphöra med att tillhandahålla betaltjänstlösningar med BankID till spelbolag utan svensk licens, senast den 31 juli 2023. Om inte Zimpler följde detta skulle de behöva betala ett vite på 25 miljoner kronor. Beslutet kom efter att Spelinspektionen genom ett anonymt tips fått information om att Zimpler erbjudit betaltjänster specifikt utvecklade för zimpler casino utan svensk licens som opererar i Sverige utan licens.

Förvaltningsrättens avgörande

I sin dom konstaterade Förvaltningsrätten att Spelinspektionen saknade grund för sitt föreläggande mot Zimpler och att Zimplers tjänster inte bidrog till att spelen riktade sig mot den svenska marknaden. Rätten menade att Zimplers betalningsförmedlingstjänster inte explicit riktar sig till spelbranschen och därmed inte kan anses ha brutit mot främjandeförbudet.

Skälen för Spelinspektionens överklagande

Spelinspektionen har överklagat domen till Kammarrätten och yrkar på att Förvaltningsrättens dom upphävs. Myndigheten hävdar att:

  1. Olovligt spel: De aktuella spelwebbplatserna är inte bara åtkomliga från Sverige utan även utformade för att attrahera svenska spelare. Zimplers tjänster, som inkluderar användning av BankID, är tydligt riktade mot svenska konsumenter.
  2. Främjande av olovligt spel: Zimpler har genom att tillhandahålla sina tjänster till olicensierade spelbolag främjat olovligt spel. Även om tjänsterna inte är explicit riktade till spelbolag, har Zimpler varit medvetna om att deras tjänster används för att förmedla insatser och vinster kopplade till olovligt spel.
  3. Kännedom om olovligt spel: Spelinspektionen menar att Zimpler haft kännedom om att deras tjänster användes för olovligt spel, bland annat genom interna rapporter och nära samarbete med de berörda spelbolagen.

Rättslig betydelse

Spelinspektionen betonar att frågan om när spelbolag anses rikta sig mot den svenska marknaden och främjandeförbudets räckvidd saknar tydlig praxis. En prövning av dessa frågor av en högre instans är därför viktig för framtida rättstillämpning.

Vad händer nu?

Det är nu upp till Kammarrätten att besluta om prövningstillstånd ska ges och om överklagandet ska tas upp för vidare behandling. Utgången av detta fall kan komma att påverka regleringen av betaltjänstleverantörer och deras roll i att förhindra olovligt spel i Sverige.